Pracownia Krytyki Dizajnu zajmuje się produkcją i wspieraniem wiedzy oraz krytycznej refleksji na temat współczesnego dizajnu i kultury wizualnej Europy Środkowej i Wschodniej. Jej działania wykraczają poza tradycyjne podziały na kulturę niską i wysoką, oficjalną i wernakularną – zamiast tego skupiają się na dizajnie rozumianym jako praktyka kulturowa oraz emanacja tendencji i zjawisk społecznych, politycznych i ekonomicznych. Inicjatywy Fundacji obejmują organizację wystaw, konferencji i wykładów, a także badania dizajnu i kultury wizualnej oraz publikowanie tekstów i książek.


Kontakt: