§ 1

Niniejszy regulamin portalu internetowego Culture.pl (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki korzystania z portalu Culture.pl (dalej "Portal") oraz prawa i obowiązki Portalu.
Zasady ochrony danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną są zamieszczone w polityce prywatności.

§ 2

Właścicielem i administratorem Portalu jest Instytut Adama Mickiewicza, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 25, państwowa instytucja kultury prowadząca działalność na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 70/2006 (Usługodawca).
Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej, na adres: [email protected].

§ 3

Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

§ 4

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą Portal.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu.
Poprzez rozpoczęcie korzystania z Portalu, Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

§ 5

Portal ma na celu promocję polskiej kultury zagranicą. Jest kompendium wiedzy o kulturze polskiej tworzonym przez specjalistów. Zawiera artykuły (informacje, biogramy, eseje, opisy instytucji i in.) podzielone według dziedzin: muzyka, sztuki wizualne, film, teatr, literatura, design, architektura i taniec. W bazie serwisu znajdują się biogramy, artykuły na temat dzieł, prezentacje instytucji kultury: muzeów, galerii, filharmonii, teatrów i uczelni artystycznych.

§ 6

Jeżeli odrębne regulacje dotyczące konkretnej usługi nie stanowią inaczej korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

§ 7

Portal pozbawiony jest systemu rejestracji i logowania.

§ 8

Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich, do których stosuje się regulaminy oraz inne dokumenty określone przez osoby trzecie. Usługodawca nie jest w tej sytuacji stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią i nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

§ 9

Każda osoba ma prawo:

przeglądać treści publikowane w Portalu,
komentować artykuły w umożliwiających to działach Portalu,
oceniać artykuły w umożliwiających to działach Portalu,
zgłaszać nadużycia oraz wszelkie błędy zauważone na Portalu,
korzystać ze znajdujących się na stronie formularzy.

§ 10

Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, o charakterze pornograficznym, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

§ 11

Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
Ponadto Portal nie ponosi odpowiedzialności za:

jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu;
przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu;
opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu;
szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej ( w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.);
szkody użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

§ 12

Usługodawca ma prawo usunąć każdą treść niezwiązaną z tematyką Portalu, naruszającą postanowienia § 9 i 10 niniejszego Regulaminu, dotyczy to w szczególności komentarzy pod treściami Portalu, zamieszczonych w nim przez użytkowników.

§ 13

Portal oraz materiały w nim zawarte podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j, Dz.U. z 2006, Nr 90, poz.631 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j., Dz.U. z 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
Prawa do materiałów zawartych w Portalu przysługują Usługodawcy lub jego kontrahentom. Ww. materiały prezentowane są na podstawie stosowanych umów zawartych z osobami trzecimi, w szczególności umów przenoszących majątkowe prawa autorskie, bądź umów licencyjnych, lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
O ile inaczej nie określono przy każdym z zawartych w Portalu materiałów, poprzez korzystanie z Portalu, Użytkownicy nie nabywają do zawartych w nim materiałów żadnych praw, w tym nie uzyskują licencji do ww. materiałów, a ich jakiekolwiek używanie ograniczone jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku określonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 14

W przypadku korzystania z niektórych usług w Portalu Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia konkretnej usługi w Portalu.
Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j., Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Instytut Adama Mickiewicza, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 25, państwowa instytucja kultury prowadząca działalność na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 70/2006.
Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
Każdy Użytkownik ma prawo do: wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia, poprzez przesłanie żądania pocztą na adres określony w ust. 3 powyżej lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: [email protected]. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

§ 15

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Portalu – oraz dostarczane za jego pośrednictwem – materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 16

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale "Regulamin".

§ 17

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu.